Service      
•3rd Party Logistic Solution Provider  • Nationwide Network  • Warehousing / Distribution System   • Customer Oriented  
Welcome!
   SDCL is a large Thai own Single- source 3rd Party Logistics Solu-tion Provider with the most com-prehensive nationwide network.
We are SDCL.
.:: (After Sales Service) ::.

ธุรกิจ จัดหาตัวแทนพนักงานขาย (PC Outsourcing Service)


            กลุ่มบริษัทสิวะดลได้ประกอบธุรกิจด้าน การจัดหาตัวแทนพนักงานขาย มากว่า 10 ปี โดยมีนโยบายที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นคือ “เราต้องการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางตัวแทนพนักงานขายที่มีคุณภาพ” ฉะนั้น การนำเสนอบริการดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็น 2 ระดับของการให้บริการดังนี้

ระดับทั่วไป

1.       การบริการด้านการจัดหาบุคคลากรประเภท พนักงานขาย (PC Recruitment) ทั้งในรูปแบบของ พนักงานชั่วคราว และ พนักงานรายวันประจำ

2.       การบริการด้านธุรการบุคคล รวมถึง ระบบเงินเดือน และ สวัสดิการอื่นๆ (Payroll Welfare and Benefits)

3.       การบริการด้านการจัดการบุคคลากรเบื้องต้น (Supervising)

และ การบริการระดับพิเศษ

1.       การอบรมพนักงานขาย โดยหน่วยงานศูนย์ฝึกอบรมภายใน ภายใต้หัวข้อ PQF3 และ PQF5 (Personal Quality Frame) ซึ่งประกอบด้วย การปฐมนิเทศน์ การอบรมด้านจริยธรรม การอบรมเทคนิคการขายเบื้องต้น และ การอบรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น หรือ การอบรมดาน CPO (Consulting Presenting & option providing) โดยระยะเวลา และ เนื้อหาของการอบรม สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ใช้บริการ และ ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการฝึกฝน และ เพิ่มทักษะ แก่พนักงานขายให้สามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพดังกล่าว และ ท้ายสุด เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการด้านการขาย

2.       การบริการด้านการจัดการบุคคลากร และ การออกเยี่ยมสาขา เนื่องจากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีบุคคลากรที่ออกเดินสายตรวจงานทั่วประเทศเป็นรายเดือน และ รายไตรมาตร ผู้ใช้บริการ สามารถลดต้นทุนด้านการเดินทาง และ การจัดการบุคคลกร โดยกำหนดเป็นนโยบาย และ มาตรฐานการตรวจสอบร่วมกับบริษัทฯได้ ทั้งนี้ ยังสามารถใช้ช่องทางนี้ในการตรวจสอบความพึงพอใจของร้านค้าที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

3.       การจัดการด้านธุรการการขาย ดูแลด้านการรายงานยอดขาย และ ค่าคอมมิชชั่น และ/หรือ การจัดส่ง การตกแต่ง อุปกรณ์ POP ต่างๆที่หน้าร้าน

ปัจจุบัน (เดือน มิถุนายน 2551) บริษัทฯมีพนักงานขายจำนวนกว่า 350 อัตรา ประจำอยู่ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศ เนื่องจากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าในรูปแบบพันธมิตร ทำให้การบริการธุรกิจนี้ มีความคล่องตัวอย่างสูงในการปรับเปลี่ยนทิศทาง และ รูปแบบต่างๆของการทำงานเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การขายที่ไม่หยุดนิ่ง

Sivadon.com© 2005 All Right Reserved.