Service      
•3rd Party Logistic Solution Provider  • Nationwide Network  • Warehousing / Distribution System   • Customer Oriented  
Welcome!
   SDCL is a large Thai own Single- source 3rd Party Logistics Solu-tion Provider with the most com-prehensive nationwide network.
We are SDCL.
.:: (After Sales Service) ::.

ธุรกิจบริการหลังการขาย (After Sales Service)

  ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ต้นทุนการดำเนินการที่สูง และ การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันทำให้เครื่องมือทางการตลาดเดิม 4P (Product Price Place Promotion) มีความได้เปรียบด้านการประกอบธุรกิจไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ การตลาดบริการ (Service Marketing) จึงเข้ามามีบทบาทต่อนโยบายในการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพื่อ สร้างความประทับใจให้กับสินค้าหลัก (Core Products) ส่งเสริมการขายสินค้าซ้ำ (Repurchase) และในที่สุด สร้างความภักดีต่อธุรกิจ (Business Loyalty) นั้นๆ บริการหลังการขาย (After Sales Service) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

            ปัญหาหลักของการออกแบบการบริการหลังการขาย คือ ความไม่ชัดเจน ในเชิง การตั้งกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ ความไม่ชัดเจนในการออกแบบกระบวนการของการให้บริการ (Service Operating) ความขาดแคลนของทรัพยากร ความไม่ต่อเนื่องเป็นมาตรฐานในการให้บริการ และ ความไม่ชัดเจน ในการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index - KPI) ที่สอดคล้องต่อ ระบบวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance Score Card) ขององค์กรณ์นั้นๆ ส่งผลให้การตอบรับด้านความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายดูเสมือนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดูเสมือนไม่มีที่สิ้นสุด


            บริการหลังการขาย เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ ลอจิสติกส์ (Logistics) และ การตลาดบริการ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ที่ต้นทุนที่เหมาะสม การบริการหลังการขายในส่วนของกระบวนการ ลอจิสติกส์ มีหน้าที่ในการ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม และ กระจาย สินค้า จากผู้ขาย ไปยัง ผู้บริโภค (Business To Customers – B2C) ซึ่งบริการนี้ ทางบริษัทฯ ยึดหลัก การตลาดบริการในการออกแบบ กระบวนการของการให้บริการ เพื่อให้เหมาะสมต่อ นโยบายของผู้ขาย และ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้นทุนที่เหมาะสม

    

องค์ประกอบของบริการหลังการขายที่บริษัทฯนำเสนอต่อคู่ค้ามีดังนี้

1.       บริการด้านการจัดส่งสินค้า และ/หรือ การบริการในการปรับตั้งเบื้องต้น เพื่อให้สินค้าพร้อมใช้งาน

2.       บริการด้านการติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ (ดำเนินงานโดยบริษัท ในกลุ่ม สิวะดล) และ

3.       บริการด้านงานซ่อมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ (ดำเนินงานโดยบริษัท ในกลุ่ม สิวะดล)

ประโยชน์ทางตรงที่คู่ค้าของบริษัทฯจะได้รับนั้น ได้แก่

1.       การออกแบบ และ การควบคุม นโยบาย (Policy) และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของการบริการหลังการขายที่เป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ

2.       การลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนข้างต้นของทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นในโครงสร้างของการบริการหลังการขาย เช่น รถ อุปกรณ์เคลื่อนย้าย เครื่องมือช่าง ฯลฯ

3.       การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการบริการให้สอดคล้องกับการต้นทุนที่เหมาะสม

4.       การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของบุคคลากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ รับสมัคร การอบรม การรักษาระเบียบวินัย ฯลฯ โดยทีมบริหารจัดการที่มีกำหนดในเดินทางไปแต่ละสถานที่ปฏิบัติการในทุกเดือน/ไตรมาตร และ

5.       การจัดทำรายงานด้านดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ทุกเดือน และ/หรือ ตามรอบที่กำหนด เพื่อการพัฒนา และ แก้ไข ให้ทันต่อสถานการณ์

และ ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่

1.       การเพิ่ม และ/หรือ ลด ทรัพยากร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับฤดูการขาย

2.       ศูนย์ Call Center เพื่อประสานงานให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านการติดตามงาน และ/หรือ การช่วยเหลือเบื้องต้นของสินค้า (Help desk)

3.       การเป็น ศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาบริการหลังการขายให้แก่คู่ค้า โดยได้มีการพัฒนารูปแบบของการบริการใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น การขยายการรับประกันในตัวสินค้า (Extended warrantee) หรือ การรับประกันให้กับสินค้าประเภท OEM ซึ่งไม่มีการประกันสินค้า เป็นต้น และ

4.       โครงสร้าง ด้านขนส่ง ในแต่ละสาขา และ ระหว่างสาขา เพื่อรองรับรูปแบบการบริการจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคตามรูปแบบการขายต่างๆ รวมถึงการโอนสินค้าระหว่างกัน

5.       การตรวจสอบระบบการทำงาน ไขว่ระหว่างหน่วยงานใน และ นอก องค์กรณ์เพื่อพัฒนา และ สร้างระบบการทำงานที่รัดกุม มีประสิทธิภาย และ ประสิทธิผล สูงสุด

บริษัทฯ มีสัญญาในการให้บริการในระยะเวลา 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับมูลค่าของการลงทุนที่บริษัทฯลงทุนให้ต่อบริษัทคู่ค้า

ลูกค้าของเรา

1.       บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซีสเทิม จำกัด

บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซีสเทิม จำกัด หรือ ห้างเทสโก้โลตัส ในการออกแบบระบบบริการหลังการขายมาตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน ปี 2543 ซึ่งมีบริการดังนี้

1.1. บริการจัดส่งสินค้าจากห้างเทสโก้โลตัสไปยังบ้านลูกค้าสำหรับสินค้าในหมวด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียงและภาพ คอมพิวเตอร์ เครื่องออกกำลังกาย และ เครื่องนอน (และ สินค้าชิ้นใหญ่ทั้งหมดที่ลูกค้าไม่สามารถนำกลับเองได้)

1.2.
บริการติดตั้งสินค้าในประเภท เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อน เครื่องปั๊มน้ำ เสาอากาศ ทีวี แอลซีดี และ พลาสม่า (LCD / Plasma)

1.3. บริการซ่อมสินค้าในประกัน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง และ ภาพ

ณ เวลานั้น บริษัทฯให้บริการที่ 24 สาขา
(ไฮเปอร์มาร์ท) จนถึงปัจุบัน (เดือน มิถุนายน 2551) ทางบริษัทฯ มีการให้บริการหลังการขายทั้งสิ้นรวม 73 สาขา มีพนักงานภายใต้สายงานดังกล่าวกว่า 300 อัตรา และมีรถปิ๊กอัพประจำอยู่ทุกสาขากว่า 70 คัน ในฤดูการปรกติของการขาย ส่วนในช่วงการขายพิเศษ เช่น ช่วงสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ บริษัทฯได้มีการจัดวางทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องรถปิ๊กอัพเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 20 คัน เพื่อรักษามาตรฐานของระดับการให้บริการให้สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้นเกิน 93 เปอร์เซนต์

ในด้านการบริการติดตั้ง ปี 2550 บริษัทฯสิวะดลบริหารสินค้า ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกว่า 20,000 เครื่องทั่วประเทศในมาตรฐานของการให้บริการของคุณภาพ และ ความรวดเร็ว เกิน 98 เปอร์เซนต์ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

และสุดท้าย ทางด้านการบริการซ่อมสินค้าในประกัน บริษัทฯสิวะดลบริหารสินค้า ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็น ASC (Authorized Service Center) จากหลายบริษัทเจ้าของสินค้าด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อเป็นตัวแทนในการซ่อมสินค้าภายใต้ประกัน ที่ขายผ่านห้างเทสโก้โลตัส ทั่วประเทศ

2.       บริษัท ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด (หรือ แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ - MOC)

บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ออฟฟิศเซ็นเตอร์ ซีสเทิม จำกัด หรือ ห้าง MOC ในการออกแบบระบบบริการหลังการขายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “You Order We Deliver” โดยครั้งแรกที่บริษัทให้บริการดังกล่าว เริ่มในปี 2546 สำหรับสาขา วงเวียนใหญ่ (กรุงเทพฯ) และ พัทยา (ชลบุรี) ครบตามกำหนดสัญญา 3 ปี และ ได้เริ่มสัญญาใหม่อีกครั้งในปี 2550 สำหรับสาขา พัทยา (ชลบุรี)

 

Sivadon.com© 2005 All Right Reserved.